Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego.
04 kwietnia 2011r. w Dębicy odbyło się spotkanie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego. Spotkaniu przewodniczył Robert Mucha Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Dębickiego. Spotkanie dotyczyło problemów w oświacie. Oficjalne stanowisko Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego ( Miasto Dębica, Miasto Brzostek,Miasto Pilno Gmina Dębica,Gmina Czarna, Gmina Żyraków, Gmina Jodłowa) Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego Urząd Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A Szanowna Pani Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej W imieniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego pragnę przedstawić nasze stanowisko oraz proszę o podjęcie działań w sprawie dokonania zmian w prawie oświatowym wprowadzonym Ustawą z dnia 21 listopada 2008r Karta Nauczyciela. Od paru lat gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie borykają się z coraz większym problemem związanym z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych. Niejednokrotnie samorządy aby nie dopuścić do zadłużania swoich budżetów zmuszone są do likwidacji szkół podstawowych oraz gimnazjów. Przede wszystkim spowodowane jest to zbyt niską subwencją oświatową w przeliczeniu na jednego ucznia, która nie wystarcza na prowadzenie szkół o małej liczbie uczniów. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o zmianie Karty Nauczyciela /Dz.U z 2009r. Nr 1, poz.1/ nałożyła na samorządy obowiązek zapewnienia wszystkim nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnich wynagrodzeń bez względu na ilość uczniów w poszczególnych klasach i szkołach. Nasuwa się pytanie, czy również zasadnym jest wypłacenie dodatku wyrównawczego tym nauczycielom, którzy tą średnią zapisaną w Karcie Nauczyciela osiągnęli. Kolejnym mankamentem tej ustawy jest niemożliwość wliczenia dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego do wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto corocznie dla nauczycieli dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego wysokość na 1 etat wyniosła ponad 2 500zł. w 2010 roku. Dlaczego samorządy nie otrzymują subwencji na prowadzenie oddziałów zerowych i przedszkolnych. Czy te placówki nie są integralną częścią oświaty? A skoro nie są, to w imię czego samorządy muszą wypłacać podwyżki ustalone przez rząd również i tym nauczycielom, którzy uczą w tych placówkach, a są one zadaniem własnym samorządu i dodatkowo obciążają ich budżety. W roku 1999 przekazano Samorządom prowadzenie oświaty ale nie dano im możliwości decydowania o ustaleniu wynagrodzenia dla nauczycieli. Nauczyciele jako jedna z niewielu grup zawodowych w ciągu swojej kariery zawodowej mogą dwukrotnie skorzystać z jednorocznego urlopu zdrowotnego, a dyrektorzy szkół w tym czasie muszą zatrudnić na zastępstwo innych nauczycieli. Skoro są to urlopy na poratowanie zdrowia to powinny być udzielane na orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika ZUS i powinien wypłacać je ZUS a nie organ prowadzący. Pomimo wielu problemów związanych z oświatą rząd wprowadził samorządom kolejne ograniczenia w postaci niemożliwości posiłkowania się kredytami konsumpcyjnymi oraz kredytami na zadania własne. Ponadto zadania które mają być realizowane przez samorządy wymagają każdorazowego wkładu własnego. Od 2010 roku wymagany jest wkład własny na „wyprawkę szkolną” oraz do dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Proszę również by Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło okoliczności w jakich powinni odejść na emeryturę nauczyciele którzy do końca grudnia 2008 roku nabyli uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Zdaniem samorządów dyrektorzy szkół powinni posiadać uprawnienia do rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami emerytami bez żadnych ograniczeń, by na ich miejsce można było zatrudnić nauczycieli, którzy pozostają bez pracy a będzie się to wiązało z likwidacją bezrobocia oraz oszczędnościami dla samorządów ponieważ w większości są to nauczyciele młodzi o stopniu awansu zawodowego stażysty lub nauczyciela kontraktowego. Pragnę aby stanowisko konwentu zostało bardzo poważnie potraktowane przez Panią Minister. Z wyrazami szacunku PRZEWODNICZĄCY KONWENTU Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.